• 1  Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Agata Grządzielska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Agata Grządzielska fotografią, z siedzibą: ul. Sobieskiego 12, 62-025 Kostrzyn identyfikującą się numerem NIP 7822231404 , REGON 301566987  dalej zwany „Organizatorem”. 
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 16.06.2021 r. godz. 14:00, a kończy się dnia 23.06.2021  r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego. 

 

 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
 • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • posiada konto w serwisie Instagram, 
 • wykona Zadanie Konkursowe. 
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści na w serwisie Instagram Zadanie Konkursowe. 
 4. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:
 • zamieszczenie pod postem konkursowym w serwisie Instagram komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: „Jakie wspomnienia znajdą się w Twoim pudełku, jeśli je wygrasz?”
 • oznaczeniem przynajmniej 5 (pięciu) innych kont

W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 

Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   

 • nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 
 • działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram,
 • naruszają regulamin serwisu Instagram,
 • użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

 

 • 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

 • 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 
 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany na podstawie autorytarnego wyboru Organizatora.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Organizator dokona oceny przesłanych przez Uczestników odpowiedzi i wyłoni Uczestnika, który najlepiej wykonał Zadanie Konkursowe pod kątem oryginalności wypowiedzi.
 3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:
  Pudełko welurowe, zawierające 60 sztuk wydruków, dowolnych, przesłanych Organizatorowi zdjęć, w formacie 15×23 cm.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 
 5. Organizator zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 24.03.2021 r.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie nazwy jego profilu w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 25.06.2021. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wypełnienie przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, plików zdjęciowych, poprzez stronę www.wetransfer.com oraz adresu do wysyłki nagrody.
 8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 10. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator. 
 11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 
 12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
 14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

 • 5. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. Sobieskiego 12, 62-025 Kostrzyn oraz na adres e-mail hello@agatagrzadzielska.com.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail hello@agatagrzadzielska.com
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 

 

 • 6. Reklamacje
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs ”WYGRAJ PUDEŁKO PEŁNE WSPOMNIEŃ” na adres  e-mail lub adres korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.06.2021r. 
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet na profilu Organizatora w serwisie Instagram i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana. 
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.